Aanvullende ANBI gegevens

Naam en algemene gegevens: De Stichting Babel Breda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20116436. Het RSIN-nummer van de stichting is 8136.08.211

Contactgegevens: De stichting is gevestigd op Molenbochtplein 39, 5014 EJ, Tilburg

Bestuurssamenstelling en beloning: Zie de bestuurspagina van de website voor de samenstelling van het bestuur. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling: Stichting Babel heeft sinds haar oprichting in 2004 als doelstelling het organiseren van artistiek hoogwaardige concerten, voorstellingen en manifestaties die de conventionele uitvoeringspraktijk overstijgen.

Beleidsplan: Naast enkele incidentele activiteiten beoogt Stichting Babel Breda:

 • De organisatie van een jaarlijkse concertserie van Brabantse koren.
 • Versterking en krachtige profilering van het culturele klimaat in de provincie.
 • Vergroting van het publieksbereik door provinciewijde informatie-verstrekking en publiciteit.
 • Het vervullen van een vliegwielfunctie voor het koorleven in de provincie.
 • Versterking van de identiteit van koren, regio’s en provincie.
 • Kruisbestuiving door onderlinge uitwisseling en door optredens op diverse podia.
 • Koren en publiek overschrijden de “eigen” lokale grenzen.
 • Repertoireverbreding door de samenwerking met andere koren en interdisciplinaire contacten met andere kunstvormen.
 • Samenwerking met professionele ensembles o.m. door het organiseren van een educatief traject.
 • Een gunstiger exploitatie als gevolg van reductie van kosten die anders door elk van de koren zouden worden gemaakt.
 • In de komende jaren stapsgewijs een verdere samenwerking op te bouwen van een aanvankelijk eenvoudige naar een meer complexe structuur, waarbij 2018 voorlopig wordt gezien als richtpunt.

Financiering: De activiteiten van de stichting worden gefinancierd uit de opbrengsten van kaartverkoop bij de evenementen en door subsidies van/namens de gemeentelijke- en provinciale overheid. Daarnaast werft de stichting sponsoren en kent de stichting de mogelijkheid te doneren.

 • Sponsoren worden op individuele basis benaderd.
 • Financiële gegevens worden alleen aan subsidieverstrekkers en sponsoren en fondsen ter hand gesteld.
 • De stichting legt jaarlijks per project een financiële verantwoording af aan subsidiegevers en sponsoren.
 • De stichting vraagt een kleine vergoeding voor haar medewerking aan evenementen van derden.

Activiteiten: zie ….

Balans 2013
2013

Balans 2014
2014

Balans 2015
2015